DEHINEL PLUS FLAVOUR TABL 50MG+150MG+144MG N100

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ

Special Price 82,64 € Regular Price 89,52 €


Открыть инфолисток товара

Действующее вещество / состав
Praziquantel Febantel Pyrantel
Срок годности
30.11.2022

  • -8%

NB! Ravimeid ei osteta tagasi ning neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks.

Внимание!

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

NB! Ravimeid ei osteta tagasi ning neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks.

Внимание!

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
PAKENDI INFOLEHT
Dehinel Plus Flavour tabletid koertele.
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja ja tootja:
KRKA, d.d., Novo mesto
?marje?ka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Dehinel Plus Flavour tabletid koertele
Prasikvanteel, püranteelembonaat, febanteel
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
Üks tablett sisaldab:
Prasikvanteeli 50 mg
Püranteelembonaati 144 mg
Febanteeli 150 mg
Ümmargused, kollased, katteta tabletid nähtavate tumedamate laikudega ja kaldservadega,
poolitusjoonega ühel küljel ja teiselt küljelt sile.
Tablette saab jagada võrdseteks poolteks või võrdseteks veerandikeks.
4. NÄIDUSTUS(ED)
Järgmiste ümarusside ja paelusside segainfektsioonide raviks täiskasvanud koertel ja kutsikatel:
Ümarussid
Solkmed: Toxocara canis, Toxascaris leonina (vanemad noorvormid ja täiskasvanud)
Kõõrpead: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (täiskasvanud)
Paelussid
Paelussid: Taenia spp., Dipylidium caninum
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada samaaegselt piperasiini sisaldavate preparaatidega.
Mitte ületada juhendis määratud doosi tiinete koerte ravimisel.
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.
Mitte kasutada alla 2 nädala vanuste ja/või alla 2 kg kaaluvate koerte puhul.
6. KÕRVALTOIMED
Harvadel juhtudel võib mõnedel kutsikatel esineda mööduvat vedelat väljaheidet, kõhulahtisust ja/või
oksendamist.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7. LOOMALIIGID
Koer (väikesed ja keskmise suurusega)
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA ?MEETOD
Suukaudseks manustamiseks.
Annustamine
Soovitatavad doosid on: febanteeli 15 mg/kg kehamassi kohta, püranteeli 14,4 mg/kg kehamassi kohta
ja prasikvanteeli 5 mg/kg kehamassi kohta. See on võrdne 1 tabletiga 10 kg kehamassi kohta.
Tablette saab poolitada/veerandikeks teha, et võimaldada täpset annustamist.
Tablette saab anda kas otse koerale suhu või segada toidu sisse. Enne ega pärast preparaadi
manustamist ei ole vajalik juurdepääsu piiramine toidule.
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS
Õige doosi tagamiseks peab kehamass olema kindlaks tehtud nii täpselt kui võimalik.
Kutsikatel võib antud ussivastast preparaati kasutada alates 2 nädala vanusest ja iga 2 nädala tagant
kuni 12 nädala vanuseni. Seejärel peavad nad saama ravi 3-kuuliste intervallidega. Emakoerale on
soovitatav manustada ravimit samal ajal kui kutsikatele.
Toxocara nakkuse kontrolli all hoidmiseks peaks imetavatele koertele preparaati manustama 2 nädalat
pärast poegimist ja seejärel iga 2 nädala tagant kuni võõrutamiseni.
Rutiinseks raviks soovitatakse ühekordset annust 3-kuuliste intervallidega. Raskekujulise
ümarussnakkuse korral tuleks ravi korrata 14 päeva möödudes.
10. KEELUAJAD
Ei rakendata.
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
12. ERIHOIATUSED
Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Kirbud on ühe levinud paelussitüübi- Dipylidium caninum- vaheperemeesteks. Kui vaheperemeeste,
nagu kirbud, hiired jne tõrjet ei tehta, on suur tõenäosus paelussiga uuesti nakatuda.
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Osaliselt kasutatud tabletid tuleb hävitada.
Mitte kasutada alla 2 nädala vanuste ja/või alla 2 kg kaaluvate koerte puhul.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Hea hügieeni huvides peaks loomale otse tabletti andvad või seda koeratoidule lisavad isikud toimingu
järgselt käsi pesema.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata arstile pakendi infolehte.
Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Enne tiinete koerte ümarusside vastase ravi alustamist konsulteerida loomaarstiga.
Preparaati võib kasutada laktatsiooni perioodil.
Mitte kasutada emastel tiinuse esimese kahe kolmandiku jooksul.
Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte kasutada samaaegselt piperasiiniga, kuna püranteeli ja piperasiini (kasutusel paljudes
ussivastastes preparaatides koertele) anthelmintilised toimed võivad antagoniseeruda.
Samaaegne kasutamine teiste kolinergiliste ühenditega võib põhjustada mürgistust.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Bensimidasoolide terapeutiline laius on suhteliselt suur. Püranteel ei imendu süsteemselt mitte mingil
määral. Prasikvanteeli terapeutiline laius on samuti suhteliselt suur- kuni viis korda suurem
soovitatavast doosist.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2011
15. LISAINFO
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 2 tabletti (1 blister 2 tabletiga) karbis.
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 4 tabletti (2 blisterit 2 tabletiga) karbis.
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 10 tabletti (1 blister 10 tabletiga) karbis.
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 30 tabletti (3 blisterit 10 tabletiga) karbis.
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 50 tabletti (5 blisterit 10 tabletiga) karbis.
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 100 tabletti (10 blisterit 10 tabletiga) karbis.
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 300 tabletti (30 blisterit 10 tabletiga) karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658