Kehtivad alates 15. jaanuar 2024

 

Käesolevalt antakse ülevaade isikuandmete töötlemise reeglitest, mis kohalduvad Südameapteegi lisateenustele (edaspidi: Lisateenused). Lisateenuste loetelu on leitav Südameapteegi Veebilehe alamlehelt „Teenused“.

Käesolevad reeglid täiendavad Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid, mis on kättesaadavad siin: https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek. Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted kohalduvad osas, milles käesolevates reeglites ei nähta ette eriregulatsiooni. Selguse mõttes, käesolevates reeglites kasutatud mõisted omavad tähendust, mis on neile antud Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes, v.a. kui käesolevates reeglites sätestatakse teisiti.

1. Nõusolek

1.1 Südameapteegi Veebilehel asuva elektroonilise iseteeninduse keskkonna (edaspidi: Iseteenindus) vahendusel Lisateenusele aja broneerimisel ja terviseandmete töötlemise nõusoleku andmisel, nõustub klient, et käesolevate reeglite punktis 2 nimetatud vastutav töötleja kogub ja töötleb kliendi terviseandmeid siin reeglites kirjeldatud viisil.

 

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

2.1 Vastutavaks töötlejaks loetakse GDPR-i mõttes isikut, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

2.2 Isikuandmete osas, mida klient esitab Lisateenuse broneerimisel Iseteeninduses (s.o. broneerimise andmed, vt p 3), on vastutavateks töötlejateks nii Pharma Holding OÜ (registrikood 12009590) Südameapteegi frantsiisiandjana, kes pakub Iseteeninduses broneerimissüsteemi kui ka Südameapteegi kaubamärgi all tegutsev apteegipidaja, kelle asukohas broneeritud Lisateenust osutatakse. Lisateenuste osutamise korraldamiseks võib Pharma Holding OÜ edastada Lisateenuse broneerimisel kogutud andmeid tema poolt volitatud töötlejatele (nt kolmandad isikud, kes pakuvad Lisateenuste osutamiseks vajalikke tugiteenuseid ja keda on täpsemalt kirjeldatud Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes).

2.3 Sõltuvalt kliendi poolt valitud Lisateenusest, on kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks:

2.3.1 Lisateenus kui tervishoiuteenus. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on kliendi broneeritud tervishoiuteenuse osutaja, kes töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt tema poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise reeglitele.

Pharma Holding OÜ ja Südameapteegi kaubamärgi all tegutsev apteegipidaja, kelle asukohas broneeritud Lisateenust osutatakse ei töötle, sh ei säilita, mistahes viisil kliendi poolt tervishoiuteenuse raames tervishoiuteenuse osutajale avaldatud või tervishoiuteenuse osutaja poolt kliendilt kogutud kliendi tervist puudutavaid andmeid. Seejuures ei töötle Pharma Holding OÜ ja Südameapteegi kaubamärgi all tegutsev apteegipidaja ka tervishoiuteenuse osutamisega seotud kaebusi, kuivõrd nimetatud kaebused tuleb esitada otse tervishoiuteenuse osutajale, kes kliendile teenust osutas.

2.3.2 Lisateenus kui terviseteenus (s.t. teenus, mille osas on Südameapteegi veebilehel selgelt öeldud, et tegemist ei ole tervishoiuteenusega). Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Südameapteegi kaubamärgi all tegutsev apteegipidaja, kelle opereeritavas apteegis osutatakse kliendile vastavat Lisateenust (nimekiri Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevatest apteegipidajatest on kättesaadav Veebilehe aadressil: https://www.sudameapteek.ee/apteegid/).

Vastutav töötleja võib Lisateenuste osutamise korraldamiseks edastada andmeid tema poolt volitatud töötlejatele (nt kolmandad isikud, kes pakuvad Lisateenuste osutamiseks vajalikke tugiteenuseid ja keda on täpsemalt kirjeldatud Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetes).

 

3. Töödeldavad isikuandmed, õiguslik alus, eesmärk ja säilitamise tähtaeg

Isikuandmed

Õiguslik alus

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg

Broneerimise andmed: Ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, valitud Lisateenus, Lisateenuse osutamise kuupäev ja kellaaeg, Lisateenuse osutamise asukoht.

Lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1)-b))

Kliendile Lisateenuse osutamiseks sobiva aja broneerimiseks, sh kliendile broneeringu meeldetuletuse edastamiseks või broneeringuga seotud muu info edastamiseks (nt broneeringu muutmine või tühistamine).

Südameapteek ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva seadusandluse alusel vajalik.

Lisateenuse andmed: Lisateenuse osutamise fakt, terviseteenuse raames kliendi tervise kohta kogutud andmed.

Nõusolek (GDPR art 6 (1)-a).

Kliendile Lisateenuse osutamiseks.

Lisateenuse andmed kustutatakse peale Lisateenuse andmete üleandmist kliendile. Selguse mõttes, Lisateenuse osutamisel kogutud terviseandmed ei kuulu säilitamisele.

Kaebuse andmed: kliendi esitatud kaebusega või ettepanekuga seotud andmed, sh broneeringu andmed, millega seoses on kaebus või ettepanek esitatud, millise teenusega seoses on kaebus või ettepanek esitatud.

Lepingu täitmiseks, kui kaebus puudutab Lisateenusena osutatavat muud teenust (GDPR art 6 (1)-b))

Seadusest tulenev kohustus, kui kaebus puudutab Lisateenusena osutatavat tervishoiuteenust (GDPR art 6 (1)-c)

Lisateenuse kvaliteedi tagamiseks.

Südameapteek ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva seadusandluse alusel vajalik.

Tervishoiuteenuse osutamisega seotud kaebusi ja ettepanekuid säilitab tervishoiuteenuse osutaja vastavalt oma andmekaitse reeglitele.

Ajaloolised andmed: kliendi poolt tehtud ja tühistatud Lisateenuste broneeringud.

Õigustatud huvi (GDPR art 6 (1)-f).

Pharma Holding OÜ õigustatud huvi seisneb Lisateenuste broneerimismustrite analüüsimises ja turu-uuringute läbiviimises.

Pharma Holding OÜ frantsiisimudeli all tegutsevates apteekides pakutavate Lisateenuste täiustamine.

Kuni klient on käsitletav kui aktiivne klient Südameapteegi Veebilehel.

Klient on käsitletav aktiivse kliendina, kui ta on registreerinud ennast Südameapteegi Veebilehe kasutajaks ja tema viimasest sisse logimisest või Südameapteegi püsikliendi kliendikaardi kasutamisest (arvestades ajaliselt hilisemat) ei ole möödas rohkem kui 3 aastat.

 

4. Andmesubjekti õigused

4.1 Seoses Iseteeninduse vahendusel kliendile Lisateenustele aja broneerimise võimaluse pakkumisega ja kliendile Lisateenuste osutamisega ning selle raames kliendi isikuandmete töötlemisega, on kliendil kõik Kehtivas Seadusandluses sätestatud õigused (juurdepääsuõigus, õigus isikuandmete parandamisele, õigus vastuväidete esitamisele, õigus nõuda isikuandmete kustutamist, õigus piirata töötlemist, õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, õigus andmete ülekantavusele, õigus esitada kaebus).

4.2 Õiguste sisu ja õiguste kasutamise tingimusi on täpsemalt kirjeldatud Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete 9. peatükis.

 

5. Kontaktandmed

5.1 Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Pharma Holding OÜ andmekaitseametnikuga: telefon: 6051760, e-post: andmekaitse@sydameapteek.ee.